Tel. : 02-519 7723-4 Fax. : 02-519-7724 Mobile :  090-289-4629 Email : naa_2000@hotmail.com / areerat_tam@hotmail.com


 

เป็นผู้ดำเนินกิจการบริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

เรามีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 20 ปี อันจะทำให้กิจการของท่านดำเนินไปด้วยความราบรื่น

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน

 • บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1,3,53)
 • บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

 • บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก
 • บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
 • บริการแก้ไขปัญหาและเข้าพบกรมสรรพากรแทน เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเชิญพบ

บริการบัญชีสิ้นปี /  ตรวจสอบบัญชี

 • จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)

 • จัดทำสรุปแบบภ.ง.ด.50 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร (สิ้นปี)
 • จัดทำประมาณการครึ่งปี สรุปแบบภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร(ครึ่งปี)
 • จัดทำสรุปแบบ ส.บช.3 เพื่อนำส่งงบดุลที่กระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำสรุปเพื่อจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก (เงินเดือนพนักงานทั้งปี)

บริการงานทะเบียน

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร